Tokyo

Tokyo Bay (Photo: Yoshikazu TAKADA/ Flickr)